Markowe serwery dedykowane OD 330 PLN/netto m-c
Serwery VPS XEN w Polsce CENY JUŻ
OD
45 PLN/netto m-c
Serwery WWW bez limitu transferu TYLKO 50 PLN/netto m-c
Stabilne serwery WWW w Polsce CENY JUŻ
OD
15 PLN/netto m-c
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Regulamin świadczenia usług - usdc.pl

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Unix Storm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą.

2. Poprzez Unix Storm rozumie się firmę ``Unix Storm - Michał Gottlieb'' działającą pod adresem: 54-610 Wrocław, ul. Graniczna 2db/19, NIP: 6951450898, REGON: 020604248, zwaną dalej Usługodawcą.

3. Poprzez Usługobiorcę rozumie się osobę, która złożyła zamówienie na wybraną usługę oraz zrealizowała je poprzez opłacenie jej na minimalny okres wskazany przez niniejszy regulamin lub informacje zawarte na stronie www.usdc.pl.

4. Poprzez serwer rozumie się fizyczne urządzenie zarządzane przez Usługodawcę i udostępniające odpowiednie usługi i/lub utrzymanie zawartości, plików Usługobiorcy.

5. Poprzez łącze Usługodawcy rozumie się łącze transmisji danych, za pomocą którego do sieci Internet podłączone są wszystkie serwery i urządzenia Usługodawcy.

5. Administratorem jest osoba odpowiedzialna za utrzymanie serwerów, usuwanie awarii, zarządzanie kontami, serwerami oraz wszystkimi sprawami związanymi bezpośrednio z działaniem usług oferowanych przez Usługodawcę.

6. Strony zawierają umowę poprzez złożenie i zrealizowanie zamówienia w formie elektronicznej, sporządzonej bezpośrednio przez system działający na stronie www.usdc.pl lub za zgodą obu stron, poprzez pocztę E-Mail.

7. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi określonej w złożonym i opłaconym przez Usługobiorcę zamówieniu i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Usługodawcy oraz na podanych w niniejszym Regulaminie warunkach, w tym również uwzględniając warunki gwarancji SLA (gwarantowanego poziomu usług), o ile takie warunki zostały uwzględnione dla zamówionej przez Usługobiorcę usługi.

8. Złożenie zamówienia na jakąkolwiek usługę oferowaną przez Usługodawcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów tego Regulaminu przez Usługobiorcę.

9. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane osobowe i adresowe są prawdziwe i aktualne.

§ 2. Usługi testowe

1. Wszystkie usługi testowe oferowane są na czas określony zgodnie z opisem zamieszczonym w każdej ofercie.

2. Usługi testowe mogą posiadać różnego rodzaju ograniczenia, które zdejmowane są po wykupieniu pełnej usługi (dokładne informacje o ograniczeniach w usługach testowych będą podawane w opisie danych usług i/lub podczas składania zamówienia).

3. Usługobiorca ma prawo do skorzystania tylko jeden raz z usługi testowej tego samego typu, gdzie poprzez „typ” rozumie się: Serwer WWW, Serwer VPS, itp.

4. Warunkiem otrzymania dostępu do usługi testowej jest złożenie odpowiedniego formularza/zamówienia podając wszystkie wymagane dane osobowe i adresowe.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji (np. telefonicznie) danych zapisanych w zamówieniu i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - do usunięcia/odrzucenia zamówienia.

6. Okres korzystania z usługi testowej może zostać skrócony w przypadku złamania zasad Regulaminu lub przekroczenia dostępnych limitów danej usługi.

7. Złożenie zamówienia na usługę testową nie zobowiązuje w żaden sposób Usługobiorcy do wykupienia usługi płatnej.

8. Usługobiorca ma prawo do złożenia zamówienia na usługę płatną zachowując całą poprzednią zawartość usługi testowej, jeśli zamówienie zostanie wysłane i opłacone w ciągu 14 dni od wygaśnięcia usługi testowej.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia całej zawartości usługi/konta testowego, jeśli nie zostanie ono wykupione w ciągu 14 dni kalendarzowych.

10. Usługobiorca usługi testowej staje się automatycznie jej właścicielem i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczone na serwerze.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów, limitów usług testowych bez wcześniejszego informowania o tym Usługobiorcy w przypadku, kiedy uzna to za konieczne.

12. Usługodawca nie udziela gwarancji na poprawne działanie usługi testowej i nie odpowiada za żadne dane Usługobiorcy przechowywane w ramach takiej usługi. Usługobiorca tym samym nie może domagać się żadnej rekompensaty w wyniku utraty danych bądź dostępu do usługi, za którą nie dokonał żadnej opłaty.

13. W przypadku automatycznego zrealizowania zamówienia, które narusza punkty niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zawieszenia i/lub usunięcia usługi testowej bez informowania o tym fakcie z wyprzedzeniem. W takim wypadku Usługobiorcy nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu rozwiązania umowy.

14. W wyniku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy, Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek czynności na zlecenie Usługobiorcy, w tym również do udostępniania zawartości usługi, która została wyłączona.

§ 3. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca nie odpowiada za działanie programów, skryptów umieszczanych na serwerze przez Usługobiorcę w sytuacjach, kiedy dany program/skrypt nie jest autorstwa Usługodawcy i nie podlega jego wsparciu technicznemu. Usługodawca tym samym odpowiada za działanie oferowanej usługi, a nie oprogramowania udostępnianego przez innego producenta.

2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania wszelkiej pomocy technicznej związanej z działaniem serwera VPS/dedykowanego pod warunkiem, że problem nie jest związany z nieprawidłową instalacją bądź konfiguracją oprogramowania uruchomionego przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez Usługobiorcę w wyniku nieprawidłowego korzystania z usługi bądź czynności wykonanych na serwerze przez Usługobiorcę.

4. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie transferu lub łącza w wyniku ataku DoS/DDoS na serwer Usługobiorcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do sieci IRC z adresów IP Usługobiorcy w przypadku, kiedy dostęp do tych sieci spowodował atak DoS/DDoS na jakikolwiek adres IP należący do sieci Usługodawcy.

6. Usługodawca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju naruszenia licencji bądź praw autorskich oprogramowania instalowanego przez Usługobiorcę, nie ingeruje w jego zawartość i nie jest zobowiązany do weryfikowania legalności takiego oprogramowania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania serwera VPS/dedykowanego lub adresów IP Usługobiorcy w przypadku, kiedy jest on źródłem lub celem ataku DoS/DDoS, zagroził bezpieczeństwu lub stabilności sieci, został wykorzystany do celów niezgodnych z prawem, w tym do wysyłania tzw. "spamu", uruchamiania wszelkiego rodzaju skanerów portów, botów wykorzystywanych do łamania haseł bądź w sytuacji, kiedy naruszony zostanie jakikolwiek punkt tego Regulaminu.

8. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych umieszczonych na usłudze Usługobiorcy tylko w przypadku korzystania z oferty „Serwery WWW”. W przypadku korzystania z innych usług (w tym Serwery VPS, Serwery dedykowane), Usługobiorca samodzielnie odpowiada za należyte zabezpieczenie posiadanych danych oraz wykonywanie ich kopii bezpieczeństwa. Obowiązek wykonywania kopii dla usług innych niż „Serwery WWW” może zostać przeniesiony na Usługodawcę na podstawie odrębnej umowy bądź zamówienia za zgodą Usługodawcy, którego wysokość opłat będzie ustalana indywidualnie pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.

9. Usługodawca nie odpowiada w żadnej sytuacji za utratę danych i brak kopii bezpieczeństwa w przypadku, kiedy utrata danych nie wynika bezpośrednio z winy Usługodawcy, Usługobiorca nie wykonał we własnym zakresie kopii utraconych danych, a obowiązek ich wykonywania nie spoczywa na Usługodawcy w myśl § 3, ust. 8.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania usługi Usługobiorcy lub działającego na niej oprogramowania w przypadku, kiedy oprogramowanie narusza Regulamin lub obowiązujące w Polsce prawo, w tym również w sytuacji, kiedy oprogramowanie zostało uruchomione w celu ataku na jakiekolwiek urządzenie, w jakikolwiek sposób i niezależnie od lokalizacji tego urządzenia (przykładowo w celu ataku na serwery zagraniczne).

11. Usługodawca może również zażądać od Usługobiorcy usunięcia plików lub oprogramowania naruszającego niniejszy Regulamin i w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie pod groźbą rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby Usługobiorcy o zmianę adresu IP w sytuacjach, kiedy powodem jest wpisanie adresu na jakiekolwiek "czarne listy" bądź innego rodzaju nałożone blokady adresu IP z winy Usługobiorcy (np. K:Line na sieciach IRC lub dopisanie do czarnych list za wysyłanie spamu).

13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przyczyn niezależnych, na które Usługodawca nie ma wpływu, tj. między innymi: awaria łącz pośrednich należących do innych operatorów, uszkodzenie sprzętu dostarczanego przez inne firmy, ataki DoS/DDoS skierowane na serwery Usługodawcy lub łącza, z których te serwery korzystają.

14. Usługodawca zobowiązuje się udzielania pomocy Usługobiorcy w sprawach technicznych związanych z działaniem oferowanych usług, tj. między innymi działaniem serwerów oraz oprogramowania działającego na serwerach.

15. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania serwerów i oferowanych usług w jak najlepszym stanie oraz usuwania wszelkich awarii w możliwie najkrótszym terminie.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo od odrzucenia zamówienia w przypadku, kiedy dane podane przez Usługobiorcę w formularzu nie są prawdziwe.

17. Usługodawca może również odrzucić zamówienie złożone przez osobę, która dopuściła się w przeszłości złamania Regulaminu, doprowadziła z własnej winy do wcześniejszego zerwania umowy lub co do której Usługodawca posiada podejrzenia o próbę wykorzystania usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem bądź naruszający niniejszy Regulamin.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania tzw. "limitów bezpieczeństwa" w sytuacji, kiedy wprowadzenie ich jest konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania usług, w tym m.in., ale nie ograniczając się do: równoczesnych połączeń do usług/serwerów, minimalnych interwałów czasowych w harmonogramach zadań, maksymalnego czasu wykonywania procesów użytkowników, maksymalnej liczby równocześnie uruchamianych procesów użytkownika, ilości przesyłanych wiadomości poprzez serwer pocztowy Usługodawcy w krótkich okresach czasu. Usługodawca zobowiązuje się na życzenie Usługobiorcy do udzielenia wszelkich informacji o aktualnie istniejących limitach bezpieczeństwa. Usługodawca gwarantuje również, że powyższe limity będą wprowadzane tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy ich brak może prowadzić do awarii bądź nieprawidłowego działania usług.

19. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o wszystkich planowanych pracach technicznych mogących wpływać na działanie usług Usługobiorcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Usługodawca o takich pracach informować będzie przesyłając odpowiedni komunikat na adres E-mail podany przez Usługobiorcę w systemie Usługodawcy.

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego i natychmiastowego wyłączenia bądź czasowego zawieszenia usługi Usługobiorcy w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę.

21. W przypadku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy, Usługodawca nie jest zobowiązany do udzielania jakiejkolwiek pomocy bądź udostępniania danych Usługobiorcy na jego życzenie. Usługobiorca nie ma w tym przypadku również prawa do żądania zwrotu jakiejkolwiek dokonanej płatności za usługę w części bądź w całości.

§ 4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Z chwilą zrealizowania zamówienia, Usługobiorca staje się wyłącznym właścicielem danej usługi i w całości odpowiada za wszystkie dane umieszczane na serwerze w ramach danej usługi oraz dane przesyłane za pośrednictwem łącz internetowych Usługodawcy.

2. Na serwerach WWW/SSH zabronione jest uruchamianie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążający serwer lub łącze Usługodawcy.

3. Zabronione jest wykorzystywanie serwerów WWW/SSH do połączeń z sieciami IRC.

4. Zabronione jest wykorzystywanie serwerów WWW (usługi "STARTER", "MEDIUM", "BIG", "NO-LIMIT") jako tzw. działów "download" dla stron umieszczonych na innych serwerach oraz innych działań mających na celu wykorzystywanie danej usługi głównie jako miejsce składawania i pobierania plików prowadzących do znacznego obciążenia łącz internetowych Usługodawcy. W przypadku nadmiernego obciążenia łącza (powyżej 50 Mbps w trybie ciągłym lub powyżej 100 GB przesłanych w ciągu doby) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości przesyłania danych na serwerze Usługobiorcy lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

5. Zabronione jest również wykorzystywanie usługi w sposób nieprawidłowy, niezgody z jej przeznaczeniem lub szkodliwy dla innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi, ale nie ograniczając się do: wysyłania niezamówionych treści reklamowych (tzw. „SPAM”), dokonywania ataków DoS/DDoS, skanowania serwerów należących do innych firm/osób, działania na szkodę Usługodawcy lub jakiejkolwiek innej osoby bądź firmy.

6. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa bądź licencje wymagane do użytkowania lub dysponowania umieszczonymi przez niego danymi, oprogramowaniem na serwerach Usługodawcy.

7. Usługobiorca odpowiada za wszelkie sprawy związane z instalacją i konfiguracją systemu zainstalowanego na serwerze VPS/dedykowanym, o ile w umowie nie zostały zawarte dodatkowe warunki przenoszące obowiązek administracji systemem Usługobiorcy na Usługodawcę.

8. Na serwerze VPS/dedykowanym dozwolone jest uruchamianie dowolnego oprogramowania, w tym również serwerów gier i innych aplikacji służących do streamingu audio/video, o ile oprogramowanie nie narusza w żaden sposób obowiązującego w Polsce prawa bądź praw autorskich.

9. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prób polegających na zmianie adresów sieciowych, adresów IP, MAC bądź innych parametrów związanych z interfejsem sieciowym serwera VPS/dedykowanego, wliczając w to samodzielne próby dodawania, zmiany lub usuwania adresów IP bez wiedzy Usługodawcy.

10. Usługobiorca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie w danych adresowych i wszystkich innych podanych w zamówieniu w przypadku, kiedy ulegają one zmianie w trakcie korzystania z usług Usługodawcy i poprzez wprowadzenie ich w systemie Usługodawcy (w „Edycji Profilu” na stronie www.usdc.pl).

11. W przypadku zgłoszeń dotyczących zmiany haseł dostępowych usługi lub innych bezpośrednio wpływających na działanie usługi, Usługobiorca zobowiązuje się do kierowania ich wyłącznie drogą elektroniczną i poprzez wysyłanie z adresu email podanego w formularzu rejestracyjnym (adresu kontaktowego). Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń tego typu pochodzących z innych adresów bądź w przypadku, kiedy nie jest możliwe potwierdzenie danych klienta jako właściciela danej usługi.

12. Usługobiorca nie ma prawa do żądania zwrotu dokonanej wpłaty w części lub całości w przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy, zawieszenia usług z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy nie przysługuje również prawo do rezygnacji z wykupionej usługi przed zakończeniem okresu abonamentowego w przypadku, kiedy usługa została przez Usługodawcę uruchomiona, działa poprawnie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Usługobiorca nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do jej funkcjonowania.

13. Usługobiorca odpowiada w całości za odpowiednie zabezpieczenie haseł dostępowych do posiadanych usług oraz konta abonenckiego w systemie Usługodawcy (www.usdc.pl). Zabronione jest tym samym odsprzedawanie bądź przekazywanie usług, kont abonenckich innemu użytkownikowi bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Zmiana abonenta usługi bądź właściciela konta abonenckiego w systemie Usługodawcy wymaga wypełnienia, podpisania i przesłania do Usługodawcy odpowiedniego wniosku cesji.

14. W przypadku utraty przez Usługobiorcę dostępu do konta abonenckiego bądź usługi na serwerach Usługodawcy i z winy Usługobiorcy, Usługodawca nie ma obowiązku udzielać jakiejkolwiek pomocy bądź realizować zgłoszeń otrzymywanych od użytkownika, którego dane teleadresowe nie są w pełni zgodne z wprowadzonymi na koncie abonenckim w systemie Usługodawcy. W przypadku wątpliwości co do ustalenia właściwego abonenta Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania poleceń osoby nieautoryzowanej, przyjmując, że aktualnym abonentem jest osoba widniejąca w bazie danych Usługodawcy.

§ 5. SLA (Service Level Agreement)

1. Usługodawca poprzez niniejsze regulacje gwarantuje Usługobiorcy, że dostępność jego usługi będzie wynosiła nie mniej niż 99,80% czasu w skali roku (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku).

2. Czas dostępności usług mierzony jest za pomocą zewnętrznego, niezależnego systemu monitorującego serwery Usługodawcy z różnych lokalizacji i co każde 5 minut.

3. Poprzez przerwę w dostępie do usługi rozumie się zgłoszenie przez system monitorujący braku odpowiedzi ze strony serwera Usługodawcy w wyznaczonym czasie i ze wszystkich jego lokalizacji równocześnie.

4. Sprawdzenie dostępności usługi polega na wysłaniu do serwera WWW zapytania HTTP, który udostępnia usługę Usługobiorcy i odebraniu od niego poprawnej odpowiedzi w wyznaczonym czasie (30 sekund).

5. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia informacji o aktualnym czasie dostępności danej usługi na życzenie Usługobiorcy.

6. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę warunków SLA, Usługobiorca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Usługodawcy.

7. Rozwiązanie umowy w wyniku niedotrzymania warunków SLA może nastąpić po otrzymaniu od Usługobiorcy oświadczenia w formie pisemnej reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny Usługodawcy w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia problemu. Usługobiorca w reklamacji zobowiązuje się do podania pełnych danych swojej usługi, swojego numeru rachunku bankowego oraz przyczyny wypowiedzenia umowy - powołując się na § 5, ust. 6 niniejszego Regulaminu.

8. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi na nią w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.

9. W przypadku rozwiązania umowy na podst. § 5, ust. 6, Usługobiorcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za cały pozostały, niewykorzystany okres, za który dana usługa została opłacona. Usługodawca zobowiązuje się w takim wypadku do zwrotu wyliczonej kwoty na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy i w terminie do 14 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia. Termin ten może zostać wydłużony w przypadku, kiedy Usługobiorca nie podał numeru rachunku bankowego, na który Usługodawca ma dokonać zwrotu opłaty.

10. Jedyną akceptowalną metodą zwrotu opłat na rzecz Usługobiorcy jest przelew na wskazane przez Usługobiorcę konto bankowe.

§ 6. Płatności

1. Wszelkie opłaty za usługi dokonywane są z góry, na okres nie krótszy niż jeden miesiąc, chyba że została wcześniej indywidualnie uzgodniona inna forma płatności bądź w wyjątkowych sytuacjach płatności za daną usługę odbywają się na innej zasadzie - podanej na stronie w opisie danej usługi.

2. Przedłużenie usługi odbywa się poprzez opłacenie jej na kolejny miesiąc najpóźniej jeden dzień przed upływem jej daty ważności.

3. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, podanym na stronie www.usdc.pl lub za porozumieniem stron - datę wskazaną na przesłanym dowodzie wpłaty.

4. Wszelkie płatności dokonywane są przelewem na konto bankowe podane na stronie www.usdc.pl. O ewentualnej zmianie numeru konta Usługodawca będzie informował na stronie www.usdc.pl. Wszelkie inne formy płatności muszą być wcześniej uzgodnione indywidualnie i potwierdzone przez obie strony.

5. W przypadku nie przedłużenia usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wyłączenia jej po upływie daty ważności bez informowania o tym fakcie Usługobiorcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności ze strony Usługobiorcy w przypadku, kiedy płatność została wykonana nieprawidłowo, z błędnymi danymi, brakiem wymaganych danych bądź stwierdzenia niepełnej kwoty zapłaty. Płatność w takim wypadku pozostaje jako oczekująca aż do wyjaśnienia bądź przesłania brakującej kwoty.

7. Jeśli oferta przedstawiona na stronie www.usdc.pl nie mówi inaczej, za jeden miesiąc rozliczeniowy przyjmuje się jeden pełny miesiąc kalendarzowy licząc od dnia uruchomienia usługi.

8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zawieszenia usługi Usługobiorcy z powodu braku wpłaty i tym samym jej przedłużenia na kolejny okres.

9. Pieniądze, które Usługobiorca wpłacił na ,,Wirtualny Portfel'' stają się środkami wirtualnymi i podlegają wykorzystaniu wyłącznie na usługi oferowane na stronie www.usdc.pl. Tym samym Usługobiorca nie ma możliwości wypłacenia w ten sposób zgromadzonych pieniędzy w gotówce bądź przelewem.

10. W przypadku braku płatności za usługę w terminie, dane powiązane z nią będą przechowywane na serwerach Usługodawcy do 14 dni. Po 14 dniach od wygaśnięcia usługi i braku wniesionej opłaty wszystkie dane usługi będą usuwane z serwerów Usługodawcy.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.usdc.pl.

2. O zmianach w Regulaminie Usługodawca będzie informował na stronie www.usdc.pl i/lub drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i odpowiada w całości za przetwarzanie i przechowywanie danych znajdujących się w jego bazach danych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie skutkuje przeniesieniem praw i obowiązków z tytułu przetwarzania danych osobowych na Usługodawcę i Usługodawca nie odpowiada przed GIODO za dane przetwarzane przez Usługobiorcę. Przeniesienie opisanych praw i obowiązków za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy wymaga odrębnej i pisemnej umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą.

4. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie, przesyłając je na adres siedziby Usługodawcy w terminie do 14 dni od momentu zauważenia nieprawidłowości.

5. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi na każdą otrzymaną reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi uznawany jest za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6. Usługodawca odpowiada przez Usługobiorcą maksymalnie do kwoty wniesionej przez Usługobiorcę za świadczenie usługi w okresie rozliczeniowym, którego reklamacja dotyczy.

7. W przypadku zmian w Regulaminie, Usługobiorca ma prawo odstąpić od usługi po upływie jej daty ważności. Przedłużenie usługi równoznaczne jest z akceptacją nowego Regulaminu.

8. Wszystkie ceny usług oferowanych przez Usługodawcę dostępne są na stronie www.usdc.pl i mogą zostać w każdej chwili zmienione. W przypadku zmian w cenach usług, Usługodawca będzie podawał odpowiednie informacje na tej samej stronie.

9. W przypadku zmiany cen, Usługobiorca ma prawo odstąpić od usług Usługodawcy po upływie opłaconego okresu. W przypadku przedłużenia danej usługi, Usługobiorca zobowiązuje się opłacić ją według aktualnego cennika na stronie www.usdc.pl, chyba że inna cena została uzgodniona przez obie strony.

10. Usługodawca przyjmuje, że adres email podany przez Usługobiorcę w systemie www.usdc.pl jest adresem prawidłowym i aktualnym, a Usługobiorca zobowiązuje się do weryfikacji podanych informacji w swoim profilu zapewniając, że są one prawidłowe.

11. Wszystkie komunikaty, informacje wysłane do Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany w jego profilu adres email uznaje się za doręczone i odebrane w ciągu maksymalnie 30 minut od momentu ich wysłania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przez serwery pocztowe Usługobiorcy, dostarczenie z opóźnieniem lub błędne działanie zewnętrznych serwerów pocztowych (w tym również wszelkiego rodzaju filtrów antyspamowych).

12. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

13. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji, komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym komunikatów o pracach technicznych, przerwach w działaniu usług, wprowadzonych zmianach organizacyjnych bądź o zmianach w cenniku usług Usługodawcy oraz innych w sposób pośredni lub bezpośredni dotyczących Usługobiorcy.

14. Z chwilą rejestracji w serwisie www.usdc.pl, Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy treści marketingowych i promocyjnych. Usługodawca w tym wypadku umożliwia Usługobiorcy zmianę tego oświadczenia w dowolnym momencie, poprzez odznaczenie powyższej akceptacji w edycji jego "profilu" na stronie www.usdc.pl. Usługodawca tym samym zobowiązuje się do przesyłania podanych treści wyłącznie na adres Usługobiorcy, który w ten sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

15. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie nazwy jego firmy, adresu strony, loga lub adresu serwera na liście referencyjnej klientów Usługodawcy oraz udostępnianie publicznie na stronie www.usdc.pl lub w informacjach reklamowych i w celach marketingowych.

16. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Data ostatniej modyfikacji: 2012-07-15